Streda, 19. september, 2018 | Meniny má Konštantín

Najlepší pedagógovia Komárna

Na dnešnom slávnostnom prijatí primátor László Stubendek odovzdal ceny Najlepší pedagóg roka 2014.

Ilustračná snímka(Zdroj: tasr)

KOMÁRNO. Držiteľmi ceny od primátora mesta sú títo pedagógovia:

Mgr. Erika Szilárd

Od roku 1990 je dirigentkou Speváckeho zboru malých na Základnej škole s VJM na Ulici Eötvösovej v Komárne, s ktorým sa každoročne zúčastní regionálnej prehliadky speváckych zborov, a každý tretí rok na súťaži speváckych zborov „Csengő énekszó“. Viackrát sa umiestnili nielen v bronzovom a striebornom, ale aj v zlatom pásme. Pravidelne vystupujú na školských podujatiach, na Vianočnom koncerte v Komárne a na stretnutí speváckych zborov „Vox Humana“. Pedagogickú prácu Eriky Szilárd charakterizuje náročnosť a čestnosť, čo sa snaží vypestovať aj v jej malých žiakoch. Je veľmi rada, keď ju vyhľadajú jej bývalí žiaci, a podelia sa s ňou s dosiahnutými úspechmi. Dôkazom toho, že pedagógia je jej povolaním sa každoročne zúčastňuje prednášok letných seminárov v rámci Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Už ôsmy rok vykonáva DIFER testovanie v nultom a prvom ročníku, ktoré vo veľkej miere prispieva k správnemu vývoju žiakov. Ako uznanie za dlhoročnú prácu jej v školskom roku 2013/2014 udelili Cenu Eötvösa, ktorú dostane len ten učiteľ, ktorý vykonáva výnimočnú pedagogickú prácu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Judita Blázsovits

Na katedre pôsobí viac ako tri desaťročia. Od roku 1989 odovzdáva žiakom Základnej školy s VJM na ulici Eötvösa nielen vedomosti z dejepisu, ale aj ľudský postoj: je príkladom toho, ako by mal človek pozerať do sveta so zdvihnutou hlavou v hocijakom období histórie, ako prekonať prekážky aj vtedy, keď sa cesty prekrížia. Výchovno – vzdelávaciu prácu Judity Blázsovitsa charakterizuje nesmierna tolerancia voči jeho žiakom a taktiež jej zodpovednosti, plný postoj pri opatrovaní talentov, ktoré dokazujú aj výborné výsledky dosiahnutých na rôznych súťažiach s tematikou dejín a regionálnych dejín: Ne arte, nec marte – súťaž regionálnych dejín o meste Komárno, Katedra – štátne kolo súťaže z dejepisu, Tudok – mentor žiakov obľubujúcich výskum a experimentovanie, Kincskereső – celoštátne hnutie, ku ktorému sa viaže jej najhodnotnejšie ocenenie mnohoročnej výskumnej práce, ktorú dostala v roku 2013. Ako odmenu dostala so svojimi žiakmi pozvanie do Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Emese Sziráczki

Hlavná vychovávateľka ZŠ s VJM Ulica práce, Komárno. Vďaka dlhoročnej obetavej práci získala dôveru a rešpekt detí, rodičov ako aj pedagogického zboru. Je to milá, nápomocná a kreatívna osobnosť. Jej vyvážené citové rozpoloženie je dôležitým základom jej vychovávateľskej práce. Nápaditosť, schopnosť prispôsobovať sa, pedagogické danosti jej pomáhajú v riešení rôznych situácií vo výchovnom procese. Pri poobedňajších činnostiach kladie dôraz na hravú formu práce, čas s ňou strávený je pre deti vždy zážitkom. Deťom sa venuje podľa ich individuálnych potrieb. Je chápavá, trpezlivá, pozná myslenie detí, ich citové rozpoloženie, váži si zverené deti, stavia sa k nim zodpovedne. S rodičmi sa snaží vytvárať a udržiavať čo najlepšie vzťahy. Prácu školského klubu detí vedie a riadi efektívne. Je oduševnenou organizátorkou a zároveň účastníčkou sobotňajších voľno časových aktivít, školy v prírode, školských letných táborov.

Goda Turcsáni Gabriella

Pôsobí ako pedagóg ZŠ s VJM Ulica práce, Komárno s aprobáciou maďarský jazyk a dejepis. Je vedúcou predmetovej komisie pre dejepis. Je to vyrovnaná osobnosť. Jej príprava na vyučovacie hodiny je dôkladná a presná. Vo svojej práci je zodpovedná, inovatívna, na žiakov pôsobí motivačne, vyučuje odborne a systematicky. Svojich žiakov nabáda k otvorenosti, úprimnosti, povzbudzuje ich k získavaniu nových zručností a vedomostí. Má vynikajúce pedagogické danosti. Jej odborné znalosti, nadanie a príprava sú príkladom. Žiaci s jej vedením dosiahli v rôznych súťažiach vynikajúce výsledky, viacerí z nich sa dostali do Budapešti na súťaž Zsigmonda Simonyiho v maďarskom pravopise. V literárnej súťaži s názvom Jókai és kora jej zverenci opakovane získali 1. miesto. V jazykovej súťaži Bendegúz jej žiaci tiež dosiahli popredné umiestnenia.

Mgr. Hajnalka Vörös

Pôsobí v školstve už 23 rokov, v súčasnosti vyučuje na ZŠ s VJM Móra Jókaiho. Svoju prácu vykonáva s maximálnym nasadením, presnosťou a zodpovednosťou. Jej snahou je naučiť žiakom nielen matematiku, základy techniky a informatiky, ale aj čestnosť, vytrvalosť a svedomitosť. Výsledky jej práce v oblasti rozvíjania talentov sa odzrkadľujú v odbornej pripravenosti. Venuje sa nadaným žiakom a každoročne ich pripravuje na súťaže z matematiky a techniky. Vďaka jej obetavej činnosti reprezentujú školu na medzinárodnej súťaži Zrínyi Ilona, na okresných a krajských kolách Pytagoriády a Matematickej olympiády. Zúčastili sa aj matematickej súťaže „Laki-Matek“ organizovanej v Sokolciach, kde stáli na stupni víťazov. Od začiatkov sa zapájajú do okresného kola technickej olympiády. V tomto školskom roku žiak pod jej vedením získal prvé miesto a na krajskom kole, dosiahol úspešné 4. miesto.

Mgr. Kristína Sýkorová

Je kvalifikovaný pedagóg ZŠ Ul. pohraničná 9 v Komárne pre primárne vzdelávanie ISCED I. S prvou atestáciou, 16 ročnou pedagogickou praxou. Vo výchovno – vzdelávacom procese dosahuje vynikajúce výsledky. Vyučovanie realizuje prostredníctvom hier, vzájomnej komunikácie, individuálneho prístupu k žiakom, tímovej spolupráce, projektového tematického vyučovania. Už niekoľko rokov sa úspešne stará o aklimatizáciu predškolákov, ich prípravu na vyučovací proces. Je koordinátorkou spolupráce s materskými školami, vedúcou Metodického združenia primárneho vzdelávania, výchovným a kariérovým poradcom školy a členkou Rady školy za pedagogických zamestnancov. Je triednou učiteľkou prvého ročníka. Pod jej vedením si prváci osvojujú základné kompetencie potrebné pre získanie profilu absolventa prvého ročníka. Úspešne pripravuje žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, ale aj na iné literárne a výtvarné súťaže aako Odyseu Mysle. Aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít. K žiakom je trpezlivá, spravodlivá, priateľská, ale vie byť aj dostatočne prísna. V kolektíve je obľúbená, nápomocná. Má pozitívny prístup k práci a k riešeniu problémov, je ambiciózna a precízna.

Mgr. Nela Trávničková

Mgr. Nela Trávničková sa venuje žiakom ZŠ Jána Ámosa Komenského v rámci primárneho vzdelávania. Jej osobnosť je vnímaná s pojmom kreativita – má schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch a originálnym spôsobom ich zmysluplne používať, odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia, nachádzať niečo nového, čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti. Svoj prístup využíva najmä v príprave žiakov na súťaže spojené s literatúrou: Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, kde dosahujú jej zverenci krásne umiestnenia v rámci okresných kôl. Celoslovenské ocenenie získal jej žiak minulý rok v súťaži Prečo mám rád Slovensko, so svojim vyznaním k našej vlasti. Mnohé projekty sa týkajú zviditeľňovania nášho mesta, školy i v rámci medzinárodných kontaktov.

Ing. Želmíra Dobrovická

Prostredníctvom svojich výsledkov sa radí medzi základné piliere ZŠ Jána Ámosa Komenského a úspechmi svojich žiakov pomáha budovať dobré meno školy. Blízkosť, ľudskosť a empatiu poznajú jej žiaci na hodinách etickej výchovy. Odbornosť, snahu pomôcť a kvalitné výsledky v predmetových olympiádach zase formujú žiakov na hodinách chémie. V uplynulom školskom roku jej zverenci úspešne reprezentovali školu a to prvým miestom v okresnom a aj v krajskom kole chemickej olympiády. Zároveň sa na krajské kolo prebojovali a úspešnými riešiteľkami boli aj ďalšie dve žiačky. Vo vymenúvaní úspechov nesmieme zabudnúť na tretie miesto okresného kola súťaže Mladý záchranár, či na prvé miesto v súťaži Červeného kríža. A ani mimoškolských aktivít sa nezľakne, tam kde treba pomôže a ochotne poradí. Organizačne sa spolupodieľa na príprave a realizácii množstva aktivít žiackych aj kolegiálnych.

Mgr. Zdeňek Pazdera

Je učiteľom telesnej výchovy v Základnej škole na Rozmarínovej ulici od roku 2009. Vo svojom pedagogickom pôsobení sa naplno venuje rozvoju a popularizácii športu ako významnej súčasti zdravého životného štýlu mládeže. Svoju prácu vykonáva s veľkým zanietením, ktoré prenáša aj na svojich žiakov pri príprave na rôznorodé športové súťaže. Jeho zverenci dosahujú pekné športové výsledky v súťažiach na okresnej aj krajskej úrovni. Srdcovou záležitosťou sa mu stal nový, pre mnohých ľudí neznámy šport – FLORBAL a napriek spočiatku veľmi jednoduchej športovej výbave sa mu podarilo vytvoriť silnú žiacku florbalovú základňu. Mladší aj starší florbalisti pod jeho vedením získali od roku 2010 každoročne prvenstvo v okrese, a v krajskom kole sa umiestňovali na medailových pozíciách. Od roku 2012 jeho zverencov v okrese už nikto neprekonal v žiadnej zo 4 kategórií a staršie žiačky sa prvýkrát prebojovali na Majstrovstvá Slovenska, kde získali 5. miesto. V školskom roku 2013/14 tento úspech zopakovali mladší žiaci, ktorí si rovnako zabezpečili účasť v celoslovenskom kole a obsadili 7. miesto. Svojím zanietením a organizátorskými schopnosťami významne prispel k tomu, že v roku 2014 ZŠ Rozmarínová zorganizovala MS vo florbale mladších žiakov v Komárne. Ako pedagóg a človek disponuje nielen kvalitnými odbornými schopnosťami, ale tiež charakterovými a osobnostnými vlastnosťami, vďaka ktorým je rešpektovaný medzi kolegami aj rodičmi.

Mgr. Marianna Prágay

Učiteľka klavíra s 30 ročnou praxou, vedúca predmetovej komisie klavírneho oddelenia, členka Umeleckej rady ZUŠ Komárno. Základné hudobné vzdelanie získala na ĽŠU v Komárne. Od roku 1979 bola poslucháčkou Konzervatória v Bratislave, kde študovala hru na klavíri. V roku 2006 ukončila vysokoškolské štúdium na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2004 je vedúcim pedagógom klavírneho oddelenia ZUŠ. Dlhé roky koncertovala ako sólistka, korepetítorka, či komorná hráčka. Spolupracovala s komorným orchestrom Comorra, ako aj s komorným orchestrom Brigetio (MR), s ktorými hrala niekoľko klavírnych koncertov. Vystupovala aj na viacerých dobročinných koncertoch, spolupracovala s Jókaiho divadlom a s Jókaiho spolkom. So svojimi žiakmi reprezentovala školu a mesto na rôznych interných a verejných kultúrnych podujatiach, účinkovala s nimi na majstrovských kurzoch. Jej žiaci získali popredné umiestnenia na celoslovenských klavírnych súťažiach. Úspešne pripravila žiakov na ďalšie odborné štúdium (napr. na chrámovú a organovú hudbu na Evanjelickej vysokej škole v Halle, klavír na Konzervatória Bélu Bartóka v Budapešti). Spolupracovala pri organizovaní viacerých veľkolepých pamätných koncertov na počesť výročí známych skladateľov (napr. W.A.Mozarta, J.Haydna, Fr. Chopina, R. Schumanna a B. Bartóka). Tieto koncerty uvádzala a spolu so svojimi žiakmi i účinkovala na nich. Od roku 2006 vyučuje aj na Hudobnej škole Béniho Egressyho v Komárome, kde v roku 2011 získala cenu pedagóga „Egressy Béni“ a roku 2014 dostala Čestné uznanie za záslužnú pedagogickú prácu.

Ružena Baloghová

Učiteľka spevu, vedúca predmetovej komisie speváckeho oddelenia, členka Umeleckej rady ZUŠ a Rady školy pri ZUŠ Komárno. Už 25 rokov vyučuje spev. Niekoľko rokov pôsobila v Jókaiho divadle ako hlasový pedagóg pre hercov. Súbežne vyučovala hudobnú výchovu na ZŠ vo Veľkom Mederi a v Komárne a aktuálne pôsobí ako pedagóg spevu aj na ZUŠ v Hurbanove. So svojimi žiakmi získala prestížne ocenenia na celoslovenských súťažiach v Košiciach aj v Bratislave. Mnoho jej žiakov pokračovalo v štúdiu na umeleckých školách, konkrétne na konzervatóriách v Topoľčanoch, Győri, Váci, Budapešti a dvaja z nich účinkujú už na operných scénach v Brémach a v Budapešti. Ako pedagóg sa so svojimi žiakmi a komorným speváckym súborom žiakov triedy aktívne podieľa na kultúrnom a umeleckom živote mesta Komárno a jeho okolia. Účinkujú na slávnostných otvoreniach vernisáží, dobročinných koncertoch, na verejných podujatiach organizovaných ZUŠ, mestom Komárno a taktiež Spolkom Franza Lehára. Vyše desať rokov je vedúcou speváckeho oddelenia ZUŠ Komárno. Zorganizovala Majstrovský kurz pre pedagógov spevu zo západného Slovenska za aktívnej účasti lektorky Dobi – Kiss Veronika. Ako vokálny umelec sa prezentovala na mnohých domácich i zahraničných pódiách, koncertovala s mestským orchestrom Comorra a s Metropolitným orchestrom Bratislava.

Alžbeta Kuníčková

Učiteľka Materskej školy na Eötvösovej ul. 64 v Komárne, s 35 ročnou pedagogickou praxou. Menovaná pani učiteľka v roku 1980 ukončila štúdium na pedagogickej škole v Leviciach. Svoju pedagogickú činnosť začala ako učiteľka, a od roku 1989 vykonávala funkciu riaditeľky materskej školy na Hradnej ulici. Od roku 2000 pôsobí na materskej škole na Eötvösovej ulici. Pani učiteľka pristupuje k svojej práci zodpovedne, dbá o rozširovanie odborných vedomostí. Vo výchovno – vzdelávacom procese dosahuje dobré výsledky. Na skvalitnenie edukačného procesu využíva nové formy práce, čo sa odzrkadľuje aj pri odovzdávaní svojich poznatkov v oblasti výučby anglického jazyka. Cennými pre školu okrem pedagogických schopností a skúsenosti sú jej vlastnosti ako zmysel pre spravodlivosť, objektívnosť, nekonfliktné riešenie problémov. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní vhodnej sociálno – emociálnej klímy materskej školy. Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti odchodu do dôchodku.

Danka Záhumenská

V oblasti školstva pracuje 29 rokov, v súčasnosti 6. rok vykonáva funkciu riaditeľky Materskej školy na ul. mieru 16 v Komárne. Ako vedúca pracovníčka je svojím zodpovedným a svedomitým prístupom k práci príkladom celému kolektívu. Pod jej vedením si udržuje MŠ vysokú úroveň a kvalitu, čo odráža aj pozitívne hodnotenie zo strany Štátnej školskej inšpekcie. Okrem zabezpečovania kvalitnej výchovno – vzdelávacej činnosti, inovatívnych a moderných postupov, sa veľkou mierou pričinila o pozitívne zmeny aj v materiálnom a priestorovom vybavení, modernizácie MŠ cez aktívne získavanie mecenášov a sponzorov, alebo zapájaním škôlky do rôznych projektov. V riadiacej práci disponuje prirodzenou autoritou s dobrými organizačnými schopnosťami. Na pracovisku a taktiež s rodičmi vytvára priateľskú atmosféru s dôrazom na pozitívne medziľudské vzťahy. Je tvorivá, flexibilná, kreatívna, cieľavedomá a schopná odbornej argumentácie zvolených pedagogických postupov. Sleduje moderné metódy a formy práce v predškolskej pedagogike a aplikuje ich v praxi. Svojím neustálym záujmom o osobný profesionálny rast a sebavzdelávanie je príkladom pre celý pedagogický zbor. Je dlhoročnou členkou medzinárodnej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP. Je tiež autorkou niekoľkých interných projektov MŠ zameraných na ochranu a podporu zdravia. Ako vedúci pracovník i pedagóg sa aktívne podieľa na utváraní osobitného ducha školy pod heslom „Škola ako rodina“ v jeho najširšom slova zmysle.

Bc. Ildikó Bartová

Pracuje v školstve od roku 1978. Vo funkcií riaditeľky materskej školy pôsobí od januára 2010. V roku 2012 získala diplom na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne v odbore učiteľka materskej školy. Ako riaditeľka zodpovedne vedie materskú školu, neustále sa snaží o vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry a o posilnenie pozitívnych ľudských vzťahov, taktiež aj v komunikácií s rodičmi. Jej cieľom je rozvíjanie a zvyšovanie kvality škôlky. Jednou z jej najdôležitejších úloh je vytvorenie prostredia pre rozvoj detí s ohľadom na spoznávanie a zdokonaľovanie materinského jazyka a udržiavanie ľudových tradícií. Neustále rozvíja svoje vedomosti, pravidelne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach a seminároch. V posledných rokoch sa neustále snažila o vytvorenie priateľského prostredia v materskej škole. Láska k povolaniu sa odzrkadľuje v jej výchovno – vzdelávacej činnosti, ktorou prispieva k udržiavaniu dobrej povesti materskej školy.

Mária Králová

Dlhoročná pedagogická pracovníčka v oblasti predprimárneho vzdelávania Materskej školy na ulici Kapitánovej. Pôsobila ako členka MZ na materskej škole pri tvorbe nového Školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania. Svoje pedagogické zručnosti a odbornosť si neustále zvyšuje sebavzdelávaním, sebaštúdiom, zúčastňuje sa na aktivitách poriadaných Mestom Komárno a inými inštitúciami. Aktivizuje sa pri vytváraní rôznych učebných pomôcok, estetizácii prostredia, na športových aktivitách, výtvarných súťažiach s dosahovaním vynikajúcich umiestnení a ocenení na Celoslovenskej úrovni. Rozširuje a pomáha prehlbovať program I. Ekoškôlky na základe vypracovaných projektov Zdravej školy, Cindi, Filia, a mnoho iných čiastkových projektov. Najaktuálnejší je projekt Naučme deti piť čistú vodu, ktorý je zameraný na odbúranie nadmernej konzumácii sladkých nápojov. Úzko spolupracuje s rodičmi v rámci metodicko-poradenskej činnosti, a s logopédkou. Stará sa o učebné pomôcky, ich aktualizáciu a modernizáciu, zodpovedne si zastáva funkciu dirigentky v speváckom krúžku Hviezdička. Svoju prácu s deťmi má rada, je milá a vľúdna, ochotná vždy poradiť a pomôcť.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať
 2. Najužitočnejšia appka
 3. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách
 4. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej
 5. V O2 to s dátami poriadne prehnali
 6. Zužitkovaním biologického odpadu šetríme prírodu aj náklady
 7. Vozidlá Kia ekologickej budúcnosti
 8. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
 9. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu
 10. Účet za liečbu chlapca? Šesť miliónov eur
 1. Bratislava dostane o rok nový mestský bulvár
 2. DEXIS SLOVAKIA má nového generálneho riaditeľa
 3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať
 4. Stavebná fakulta hostila medzinárodnú konferenciu CSASC
 5. Cestárske kariérne dni 2018 na SvF
 6. Najužitočnejšia appka
 7. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách
 8. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej
 9. Otvorenie akademického roka 2018/2019 na EU v Bratislave
 10. V O2 to s dátami poriadne prehnali
 1. Do boja s plastovým odpadom na Slovensku vstúpil prvý reťazec 24 446
 2. Najužitočnejšia appka 15 302
 3. Účet za liečbu chlapca? Šesť miliónov eur 13 191
 4. V O2 to s dátami poriadne prehnali 9 374
 5. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej 8 106
 6. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu 6 770
 7. Čerstvosť je o správnom skladovaní. Reportáž zo skladu Kauflandu 5 940
 8. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách 5 350
 9. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 4 363
 10. Osem dovolenkových destinácii, kde leto ešte nekončí 2 756

Hlavné správy z MY Nové Zámky

Medzinárodný turnaj neregistrovaných detí a mládeže

V Rastislaviciach súťažili mladí stolní tenisti z troch krajín.

Nápad s cyklojazdami sa v Nových Zámkoch ujal

Svetový deň bez áut si 22. septembra Novozámčania pripomenú aj bezplatnou MHD.

Aj zo Žiliny s plným bodovým ziskom

Nové Zámky stále stopercentné.

Sériu KFC bez prehry ukončila Lokomotíva

Komárňania napriek prehre odmenení potleskom tribún.

Najtesnejšie víťazstvo nad nováčikom

Rozuzlenie v rukách režiséra hry Štartu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Trenčín nie je pripravený hrať skupinu Európskej ligy, tvrdí Rybníček

Vypadnutie z Európskej ligy vníma ako dobrý koniec.

V nemocnici zomrela od smädu. Nemala ani sedem rokov

Prípad Niny Chuchelovej rieši už aj Generálna prokuratúra.

Výstavba tunela Višňové výrazne mešká. Dôvody sú neznáme

Národná diaľničná spoločnosť si chce uplatniť nárok na miliónové sankcie.

Vybrali SME

Už ste čítali?